PRAVILA NAGRADNE IGRE : WWW.KAKU-SHOP.COM 

1. člen 

Po teh pravilih prireja KAKU, d.o.o., Ribniška ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju KAKU oziroma prireditelj) nagradno igro v reklamne namene na KAKU spletni ali FB strani z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

2. člen 

Nagradna igra je igra v reklamne namene z najmanj enim dobitkom v obliki materialnih (praktičnih) nagrad.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni zamenljiva za gotovino.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v predpisanem obdobju pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje, ki je objavljeno na spletni ali FB strani KAKU. V žrebanju za nagrado sodelujejo sodelujoči, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje. Zamenjava izžrebane osebe za sodelovanje v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

4. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre KAKU podjetja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri oz. izpolnitvijo kupona priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

5. člen

Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce prireditelj ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.

6. člen

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dvo-članska komisija.

Komisija po žrebu sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec/-ci in nagrada.

7. člen

Prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti osebni dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče.

Nagrajenci dovoljujejo prireditelju s tem, ko izpolnijo obrazec nagradne igre na spletni strani KAKU podjetja, da njihove osebne podatke oz. imena ter eventualne fotografije objavi v medijih kakor tudi, da njihove osebne podatke prenese katerikoli družbi, ki je na kakršenkoli način povezana z njim, z namenom obveščanja o rezultatih nagradnega javnega razpisa. Prav tako sodelujoči izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da se bodo osebni podatki sodelujočih obdelovali za poslovne namene prireditelja ter za obveščanje o akcijah in dogodkih KAKU podjetja. Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov izpolnjenega obrazca.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da se strinja s pravili igre ter da se strinja s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v marketinške namene KAKU d.o.o. – za obveščanje o akcijah in dogodkih KAKU podjetja.

8. člen

Zaposleni v KAKU, d.o.o. vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja igre družbe KAKU, d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre (npr. hostese, promotorji itd.) ne smejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo le državljani Slovenije. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi.

9. člen

KAKU lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani KAKU.

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

11. člen

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani www.kaku-shop.com. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

12. člen

Pravila veljajo od 1.1.2016 dalje.

 

V Mariboru, dne 1.1.2016